Attachment #21716
Echo "OK" if the behaviour is correct, "KO" otherwise text/plain 2008-03-25 15:32:18 UTC 816 bytes no flags Details