Who Number of votes
tokarenko 2
cl 5
zyulyaev 5
yuneev.ilya 5
uvi 5
timofeevda 5

Total votes: 27