Who Number of votes
xibeixibei 3
daniel.stutzbach 3
alex 1

Total votes: 7