Who Number of votes
kare 3
ymail 1
takehiko.yokota 1
ashizawa 3
chiitake 1
manhole 3
kondo 3
kita 1
toraneko 3
k.sekizu 3
zwfk 1
takuya 3
y-fujiki 1
uno 3
maekawa 3
keisuken 3
tommy 3

Total votes: 39