Who Number of votes
alejandro.alvarez.ayllon 3

Total votes: 3