Who Number of votes
csaba 1
danny-bugzilla 3
chernyavskiy.leonid 1

Total votes: 5