Who Number of votes
henkka 3
ilya.glazkov 3
lpasqualis 3
drew 1
chris 1
ktdreyer 2
marvin0815 1

Total votes: 14