Who Number of votes
devil 4
alex122 4
macio77 4
mtomczewski 4

Total votes: 16