Who Number of votes
joaochmoreira 5
pwebb 1

Total votes: 6