Who Number of votes
Thomas.Hoffmann 2
fire_1 10
thomas.reiser 2

Total votes: 14