Who Number of votes
whaid 4
gwojtyla 1
sapelza.thomas 4

Total votes: 9