Back to bug 20204

Who When What Removed Added
nagoya 2004-03-12 05:30:25 UTC Assignee taglibs-dev nagoya
nagoya 2004-03-12 05:31:29 UTC Status NEW ASSIGNED
CC taglibs-dev
nagoya 2004-03-22 23:05:48 UTC Status ASSIGNED RESOLVED
Resolution --- FIXED
markt 2009-08-17 02:03:02 UTC CC taglibs-dev

Back to bug 20204