Back to bug 49985

Who When What Removed Added
sergeyvorobyev 2010-09-23 08:56:56 UTC CC konstantin.s.serebryany, sergeyvorobyev
OS All
markt 2010-09-30 18:27:27 UTC Status NEW RESOLVED
Resolution --- INVALID
sergeyvorobyev 2010-10-01 04:06:16 UTC Status RESOLVED REOPENED
Resolution INVALID ---
markt 2010-10-04 17:16:33 UTC Status REOPENED RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 49985