Back to bug 52125

Who When What Removed Added
briskarova 2011-11-02 16:07:34 UTC CC briskarova
sebb 2011-11-04 00:59:30 UTC Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED
sebb 2011-12-17 19:20:46 UTC Status RESOLVED REOPENED
Resolution FIXED ---
p.mouawad 2011-12-17 23:17:42 UTC Blocks 52339
sebb 2011-12-20 20:51:46 UTC Status REOPENED RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 52125