Back to bug 58353

Who When What Removed Added
nechyporchuk 2015-09-10 11:52:21 UTC CC nechyporchuk
dominik.stadler 2015-09-11 12:57:23 UTC Keywords PatchAvailable
dominik.stadler 2015-09-11 12:59:29 UTC Status NEW NEEDINFO
nechyporchuk 2015-09-11 13:04:18 UTC Status NEEDINFO NEW
dominik.stadler 2015-09-11 18:52:49 UTC Resolution --- FIXED
Status NEW RESOLVED

Back to bug 58353