Back to bug 58813

Who When What Removed Added
matthewreiter 2016-01-06 21:27:19 UTC OS Windows Server 2012
matthewreiter 2016-01-13 23:26:30 UTC OS All
markt 2016-09-12 19:07:09 UTC Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED
markt 2016-09-12 19:07:17 UTC CC murilo.v.andretta
markt 2016-09-12 19:07:28 UTC CC thomas.reiser

Back to bug 58813