ආයුබෝවන්

openoffice.org සිංහල ව්‍යපෘතියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. සිංහල බසින් කාර්‍යයාලීය යෙදුම් පද්ධතිය හැසිර වීමට හැකවන ලෙස දේශියකරණය කිරීම අපගේ වෑයමයි. ගුණාත්මක ව්‍යපෘතියක් සඳහා ඔබේ සහාය අපේක්‍ෂා කරන්නෙමු.
ස්තුතියි