Who Number of votes
kozodaevroman 1
liushenf 2

Total votes: 3