Who Number of votes
thomas.lendo 1
r4zoli 2

Total votes: 3