Who Number of votes
kotpierdzibonk 2

Total votes: 2