Who Number of votes
matthew_mone 2
francesco.catani 2
mapto 1
thomas.lendo 2
stp 1

Total votes: 8