Who Number of votes
simon 2
roman 2

Total votes: 4