Who Number of votes
Kai-Mikael.Jaa-Aro 2

Total votes: 2