Who Number of votes
daeron 2
schokin 2

Total votes: 4