Who Number of votes
rtrout 1
rdeleonp 2
thomas.koehler 2
lutz.weischer 1
web 2
tommasoalbertorusso 2
hoylesp 1
mecchia 2
bomboclat 2
gdgd999 2
roberto.passuello 2
simort 2
curzio.raffaelli 1
baden2005 1
fabianhm 1
cristina.tanzitolenti 2
liftarn 2

Total votes: 28