Who Number of votes
mey.wer 2
lcn 1
alexeykouznetsov 1
ooo 2

Total votes: 6