Who Number of votes
yoshimit 2
pinzia 1
ronkko 2

Total votes: 5