Who Number of votes
yossy_takeuchi 2
kamataki 2

Total votes: 4