Who Number of votes
oferaharon 1
ramico1 2
arikfischer 1
ilan1298 1
ohadey 1
orduek 2
holyspirit1 1
oren.barnea 1
evp55555 1

Total votes: 11