Who Number of votes
jonathon.blake 2
aibanhamano 2
tintin.uno 1
andreamalfatti 1

Total votes: 6