Who Number of votes
michailas.p 2
ginopilotino 2
denpashogai 1

Total votes: 5