Who Number of votes
nadavkav 2
arikfischer 1
ramico1 2
holyspirit1 1
shlomister 2
amiadb 1
evp55555 1
ohadey 1
zbabit 1

Total votes: 12