Who Number of votes
naatalie_99 2
tvladimir 2
kri789 2
delete.me.please 1
torpedo2004 2
zer0n.sdu 1
leequadro 2

Total votes: 12