Who Number of votes
galbarak 1
shlomister 2
benshalom 2
holyspirit1 1
ohadey 1
amiadb 1
eyalf2005 2
zbabit 1
arikfischer 1

Total votes: 12