Who Number of votes
amiadb 1
holyspirit1 1
arikfischer 2
ohadey 1
evp55555 2
eyalf2005 1
nadavkav 1

Total votes: 9