Who Number of votes
simon 2
xkahn 2
genomancer 2

Total votes: 6