Who Number of votes
haui 1
techgurufloyd 1
aj.ashton 2

Total votes: 4