Who Number of votes
osipova28 1
palagin1 2
dandell 2
maxim 2
tengm 2
trentm 2
yossy_takeuchi 2
openskm 2
tastge 2
jimrh 1
osfortem 2
valery.evstratov 2
gaidar 2
ariadna-stroy 2
userstvo 2
anatolymz 2
sssskm 2
dma2002 1
aleks.ehrlich 1
vova64 2
chkur 1
snizovtsev 1
andrey.suhov 1
chrlutz 1
tapasrayx 2
xmailbox 2
ppolis 1
2578252 1
info 2
vasily_ignatov 2
m631 2
mea.john 1
angel_blue_co2004 1
michel.stpierre 2
fred 2
prabahy 2
gremlin131 2
kpalagin 1
kamataki 1
MikeVaghur 2

Total votes: 66