Who Number of votes
sushizang 2
dodozi1004 1
thisgoodolddays 1
vmitjans 1
tekutekuaruku 1
waythrow-hambak 2
hdslkyppdlli 1
fin05 2
jeongkyu.kim 2

Total votes: 13