Who Number of votes
shollowaypublic 1
ivbur 1
komolex 2
k_makarov 2
krotersv 1
MurzNN 1
obsazeny.cz 2

Total votes: 10