Who Number of votes
ooo 2
eduardo.yanez 2
haui 1
fuzzyeric 2
brad 1
e03ua7502 2
richard 1

Total votes: 11