Who Number of votes
mr_smyle 1
zvega46 1
vye 2
prof_alex 1
_citycat4 2
snizovtsev 2
diamidogen 1
thomas.lendo 1
pma88 1
k_makarov 2
g-lyuk 1
mail 2
machinegodzilla 2

Total votes: 19