Who Number of votes
marchetti.elio 2
davideprina 2

Total votes: 4