Who Number of votes
maurizio275 2
777sasa 1
nonename 2

Total votes: 5