Who Number of votes
lorrin 1
nidi 2
pagalmes.lists 2
iboulet 2
felix.braun 2
simon 2
js.lair 2
mail 2
myk002 2
ooo 2
fdup 2
darkmagess 2
aladdin 1
semaphore45 1
xagia 2
karelappel5555 2

Total votes: 29