Who Number of votes
bhun2858 2
diamidogen 1
e.metyolkin 2
mea_john 1
tourelle 1
g-lyuk 1

Total votes: 8