Who Number of votes
nkanovsky 1
xlwbnvuzkvme 2
taipeitech 2

Total votes: 5