Who Number of votes
drumsyko 2
stuartsimon 1

Total votes: 3