Who Number of votes
marenspam 2
atakahas 1
openoffice.org 2
thisgoodolddays 2
jba02031 1
emaddox 2
balazs.fekete 2
g.artus 2
vkojouharov 1
vrm_lv 2
haschreck 1
headbomb_v 1
christian.hilty 2
branoivan 2
andrebutler 1
simaskonfa 2
sxeraverx 1
mbiochem 1
andy 2
bzingula 2
ktaylor2 2
torokhov-s-a 2
jamies 2

Total votes: 38