Who Number of votes
kozodaevroman 1
valexgus 2
petrixs 2
incons 1

Total votes: 6